Wedstrijdreglement Shopping Festival 2019

Reglement Shopping Festival wedstrijd 2019

De Shopping Festival Wedstrijd 2019 wordt georganiseerd door VZW Thals, met zetel te Herentals, Bertheide 1 in samenwerking met:

  • de handelaars die lid zijn van Thals vzw


De wedstrijd loopt van 26 juni 2019 om 13.30 u tot 29 juni 2019 om 20 u.

Aan deze wedstrijd mag iedereen deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de leden van de organisatie Thals vzw, deelnemende handelaars, reclamebureau en betrokken personen, alsook hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren eventueel later door overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen.

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten of fouten op het drukwerk.

De actie:

De klant krijgt bij elke aankoop een deelnameformulier met een uniek nummer. Volgende vragen dienen beantwoord te worden:

  1. Wat is de bijnaam van Rik Van Looy

  2. Hoeveel deelnames aan onze Shopping Festival wedstrijd 2019 ontvangt Helemaal Herentals online.

Bij ex aequo zal overgegaan worden tot trekking van de winnaars onder toezicht van het bestuur van Thals vzw

De ingevulde deelnemingsformulieren dienen uiterlijk 29 juni om 20 u gedeponeerd te worden in de urne aan ’t Schaliken op de Grote Markt 35, of online via www.helemaalherentals.be ten laatste op 30 juni 2019 om 12 u.

Alleen deelnames waarbij de volledige persoonsgegevens van de deelnemer (zoals gevraagd) waarachtig werden vermeld, worden als geldig beschouwd. Alle deelnames die onvolledig of onjuist zijn ingevuld, worden als ongeldig beschouwd.

Enkel de originele deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.

Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt, behalve met de winnaar zelf, noch schriftelijk noch per telefoon, of hoe ook, overlegd.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd, de namen van de winnaars zullen gepubliceerd worden via krant, fb, website.

De aanduiding van de winnaars is definitief, afhaling van de prijzen dient te gebeuren na afspraak met het bestuur. De prijzen zijn niet ruilbaar.

Bij gebreke aan afhaling van een der prijzen zal een reservewinnaar getrokken worden, die eveneens 14 dagen afhaaltijd heeft enz…

In het kader van deze wedstrijd zullen de volgende prijzen worden uitgereikt:

De 1ste winnaar ontvangt een elektrische fiets
ter waarde van 3 098 € btw inbegrepen.

De 3 volgende winnaars ontvangen een loopfietsje voor kinderen ter waarde van 94,95 € btw inbegrepen.

Deze prijzen zijn niet ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch ruilbaar tegen contant geld of een ander model.

De prijzen zijn niet overdraagbaar.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige levering, kosten en welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die te wijten zijn aan de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

De winnaar verklaart mee te werken aan reclamecampagnes en promoties die rond de toewijzing en het inwisselen van de prijs worden georganiseerd. Hij/zij stemt ermee in dat hun foto eventueel, gebruikt wordt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor de organisatoren en Fietsen Hendrickx, ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder de toepassing van art. 4 § 1 van de Wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor directe marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten.Deze wedstrijd staat onder toezicht van het bestuur van Thals vzwOpgemaakt 18 juni 2019 gepubliceerd via de website www.helemaalherentals.beBIJLAGE aan de Braderijwedstrijd.Elke deelnemende handelaar heeft de kans om ten persoonlijke titel een wedstrijd te organiseren in zijn/haar eigen zaak tijdens de braderij.
De wedstrijdprijs en de wedstrijdvraag worden bepaald door de handelaar zelf. Thals vzw ondersteunt deze wedstrijden met publiciteit doch heeft geen enkel zeggenschap over de organisatie.

De uitslag van deze wedstrijden kan niet betwist worden. De prijzen kunnen niet geruild worden noch ingewisseld voor geld.

Het reglement van de braderijwedstrijd telt eveneens voor de wedstrijden die de handelaars organiseren in hun eigen zaak, hier geldt echter geen toezicht of verantwoordelijkheid van Thals vzw.

helemaal herentals

nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van wat er in Herentals gebeurt? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

We sturen op regelmatige basis mails over komende activiteiten.
Uw email-adres zal enkel voor deze mails gebruikt worden.


Sponsors

logo_herentals.svg
logo_unizo.svg
logo_dw.svg
logo-heylen.png
logo-beobank.png
logo-vansweevelt-v2.png
logo-kbc-v2.png
KEYMUSIC_logo.jpg