Wedstrijd reglement Shopping Festival 2018

20/06/2018 terug

Wedstrijdreglement Shopping Festival 2018

 

De braderijwedstrijd wordt georganiseerd door VZW Thals, met zetel te Herentals, Kloosterstraat 1 in samenwerking met de handelaars die lid zijn van Thals vzw.

De wedstrijd loopt van 27 juni 2087 om 13.30 u tot 30 juni 2018 om 20 u.

Aan deze wedstrijd mag iedereen deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, behalve de leden van de organisatie Thals vzw, deelnemende handelaars, reclamebureaus en betrokken personen, alsook hun familieleden die op hetzelfde adres wonen.

 Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.

Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren eventueel later door overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen.

 De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten of fouten op het drukwerk.

De actie:

De klant krijgt bij elke aankoop een deelnameformulier met een uniek nummer. Volgende vragen dienen beantwoord te worden:

  1. Hoeveel verschillende kleuren lampions hangen in de winkelstraten.
  2.  Hoeveel deelnames aan onze Shopping Festival wedstrijd ontvangt Helemaal Herentals online.

Bij ex aequo zal overgegaan worden tot trekking van de winnaars onder toezicht van het bestuur van Thals vzw.

De ingevulde deelnemingsformulieren dienen uiterlijk 30 juni 2018 om 20 u gedeponeerd te worden in de urne aan het Schaliken op de Grote Markt 30,  of online via www.helemaalherentals.be ten laatste op 1 juli 2018 om 12 u.

Alleen deelnames waarbij de volledige persoonsgegevens van de deelnemer (zoals gevraagd) waarachtig werden vermeld, worden als geldig beschouwd. Alle deelnames die onvolledig of onjuist zijn ingevuld, worden als ongeldig beschouwd.

Enkel de originele deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.

Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt, behalve met de winnaar zelf, noch schriftelijk noch per telefoon, of hoe ook, overlegd.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd, de namen van de winnaars zullen gepubliceerd worden via fb en website.

De aanduiding van de winnaars is definitief, afhaling van de prijzen dient te gebeuren tijdens de persconferentie die georganiseerd wordt in de maand juli.

Bij gebreke aan afhaling van de prijzen zullen de nodige reservewinnaars getrokken worden, die eveneens 14 dagen afhaaltijd hebben enz…

In het kader van deze wedstrijd zullen de volgende prijzen worden uitgereikt:

Eerste prijs: een cadeaucheque van Thals vzw ter waarde van € 500

Tweede prijs: een cadeaucheque van Thals vzw ter waarde van € 250

Derde prijs: een cadeaucheque van Thals vzw ter waarde van € 150

Vierde tot en met achtste prijs: een cadeaucheque van Thals vzw ter waarde van €100

Negende en tiende prijs: een cadeaucheque van Thals vzw ter waarde van € 50

Deze prijzen zijn niet ruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige levering, kosten en welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die te wijten zijn aan de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst of het gebruik van de prijzen.

De winnaars verklaren mee te werken aan reclamecampagnes en promoties die rond de toewijzing en het inwisselen van de prijzen worden georganiseerd. Hij/zij stemt ermee in dat hun foto eventueel gebruikt wordt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor de organisatoren en de leden handelaars, ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder de toepassing van art. 4 § 1 van de Wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(GDPR 25 mei 2018)

De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor directe marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten.

Deze wedstrijd staat onder toezicht van het bestuur van Thals vzw.

Opgemaakt 1 juni 2018 gepubliceerd via de website www.helemaalherentals.be

BIJLAGE aan de Braderijwedstrijd.

Elke deelnemende handelaar heeft de kans om ten persoonlijke titel een wedstrijd te organiseren in zijn/haar eigen zaak tijdens de braderij.
De wedstrijdprijs en de wedstrijdvraag worden bepaald door de handelaar zelf. Thals vzw ondersteunt deze wedstrijden met publiciteit doch heeft geen enkel zeggenschap over de organisatie.

De uitslag van deze wedstrijden kan niet betwist worden. De prijzen kunnen niet geruild worden noch ingewisseld voor geld.

Het reglement van de braderijwedstrijd telt eveneens voor de wedstrijden die de handelaars organiseren in hun eigen zaak, hier geldt echter geen toezicht noch verantwoordelijkheid van Thals vzw.